PROTECTION FOR THE MILLENNIUM

آزمایشات خاک

 

یکی از عوامل تاثیرگذار روی سیستم ارت ، امپدانس خاک اطـراف الکترود زمین است. عـامـل یــاد شـده بـه نــام مـقــاومـت ویــژه الکتریکی خـاک نـام گذاری شده و در واقـع مـیـزان تـوانـایـی خـاک را از نـظــر هـدایـت الکتریکی بـیـان می کند ؛ کـه بـه سه عـامـل رطوبت ، دمـا و مواد شیمیایی بستگی دارد.

صرف نظر از عامل دما که در واقع تحت کنترل نمی باشد با تلاش در جهت تغییر کیفیت خاک اطـراف الکتـرود از نظر مواد شیمیایی و میزان جذب رطوبت می توان مقاومت کلی سیستم را در حد مطـلوبی کـاهش داد ، بـنـابـرایـن مناسب است تـا از عوامل یـاد شده اطـلـاعـات دقیقی در دست بـاشـد.

در ایـن راستـا شرکت مهندسی سُها سنجش سپاهان از طریق انـجـام آزمایشات ذـیل ، نـوع خـاک منطقه را مورد مـحـاسـبـه قـرار داده تـا سیستم ارتینگ از لـحـاظ طول عـمـر تجهیزات ، تعیین تجهیزات متناسب بـا نـوع خـاک منطقه و همچنین دستیابی بـه مناسب ترین محل ، جهت اجرای سیستم ارتینگ مورد ارزیابی دقیق تری قـرار گیرد.

1)   تست مـیـزان رطـوبت.

2 )   تست میزان PH خاک.

3 )   تست اندازه گـیـری مقاومت مخصوص خـاک.

 

جهت به دست آوردن مقاومت بـا رنـج پـایین بـرای سیستم ارت ، لـازم است نـسـبـت بـه نوع خاک از نظر جنسیت و مقاومت مخصوص آن محاسبه گردد تا سیستم از لحاظ موقعیت مکـانی ، در جـایـی قـرار گیرد که دارای حداقل مقاومت گردد. همچنین وجود رطوبت با میزان مقـاومت زمین رابطه ای معکوس دارد ، یعنی هـرچـه درصد میزان رطوبت خـاک بیشتر بـاشد مـیـزان مقـاومت زمین کاهش می یابد. البته این میزان بـایـد در محدوده رنجی خـاص و مطـابق بـا استاندارد هـا اندازه گـیـری شود.

 

اندازه گیری PH خاک بیشتر برای مشخص کردن شرایط غیر عادی خاک بوده و در اکثـر موارد بـرای تشخیص خـاک هـای غیر متشابه از یکدیگر بسیار مفید می باشد. تـقـریـبـاً مقدار PH اکثـر خاک ها و آب های زمینی در بین محدوده 10 - 3/5 تغییر می کند. بـا تـوجـه بـه میزان حـل شوندگی آلـودگـی هـا در بـاران و وجـود باران های اسیدی ، اکثر خاک ها تمایل به اسیدی شدن دارند و مقدار آن ها حتی به کمتر از 3/5 نیز می رسند. با کاهش PH خاک ، میزان خوردگی در خاک افزایش می یابد که این امر باعث خوردگی تجهیزات استفاده شده در سیستم ارتینگ می گردد.


مزایای آزمایش تست خاک :
1 )   کاهش هزینه ها.
2 )   انتخاب مکـان مناسب برای حفر چاه ارت.
3 )   انـتـخــاب تـجـهـیـزات و قـطـعـات مـنـاسـب بـه کـار بـرده شـده در چاه ارت.
4 )   به دست آوردن زمان های صحیح بـرای بـازرسـی چـاه.

 

اخبار صنعت برق

  • هشتمین دوره نمایشگاه صنعت برق استان اصفهان از تاریخ 5 الی 8 خرداد ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در مجاورت پل شهرستان برگزار می گردد. لازم به ذکر است گروه کالایی نمایشگاه سیستمهای انتقال نیرو ، سیستمهای تولید، توزیع، بهره برداری و انتقال نیرو، برق خانگی و صنعتی روشنایی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، تست و کنترل و مشاوره، طراحی و مدیریت خدمات می باشد.

  • پیرو تصویب «آییننامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» در شوراي عالی حفاظت فنی و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 94/11/17 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاي کیفی سطح خدمات تخصصی در زمینه ایمنی در کارگاههاي مشمول و تقویت بخش خصوصی داراي صلاحیت : «پنجمین دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» را در روزهاي 20 و 21 مرداد برگزار می نماید.

  • اجراي آئين نامه حريم خطوط برق، تغيير در اساسنامه سازمان توسعه برق ايران و تشکيل شرکت مادر تخصصي توليد برق نيروگاه‌هاي حرارتي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي بخش توزيع نيروي برق کشور و تصويب قانون حمايت از صنعت برق، توسط مجلس شوراي اسلامي از دستاورد های مهم سال94 بوده است.
     

مقالات

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

انتخاب سطح حفاظتی

راهنمای انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر

حذف الکتریسیته ساکن

تمهیدات لازم جهت حذف الکتریسیته ساکن از خط تولید
(قسمت اول)