PROTECTION FOR THE MILLENNIUM

تعمیر و نگهداری از سیستم صاعقه گیر های الکترونیکی خازنی

 

تعمیـر و نگهداری سیستم صـاعقه گیـر بـر اساس استاندارد NFC 17-102 بـه صورت زیر می باشد :

نگهداری و محافظت از سیستم صـاعقه گـیـر ، بـه خـاطـر ایـن که بعضی از قطعات ممکن است در اثر گذشت زمان و خوردگی ، شرایط بد جوی ، فشارهـای مکانیکی و یا صاعقه ، حساسیت و تاثیر خود را از دست بدهند ، لازم و ضروری است.

هنگـام کاربـرد سیستم صاعقه گیر باید از حساسیت و عملکرد موثر آن اطمینان حاصل نـمـود.

1- بازرسی اولیه :
بعد از این که نصب صاعقه گیر E.S.E تکمیل گردید ، برای حصول اطمینان  از مطـابقت آن با استاندارد NFC 17-102 قسمت های مختلف سیستم باید مورد بـازدیـد قرار گیرد ؛ که ایـن بـازدید شامل موارد زیـر می بـاشد :
    -   صاعقه گیر E.S.E ، دو متر و یا بیشتر از آن ، بالـاتر از تمام نواحی محافظت شده قرار داشته بـاشد.
    -   جنس و ضخامت هادی میانی مورد استفاده مناسب بـاشد.
    -   مسیر و محل بـانـد الکتریکی هـادی میـانی بـه میـزان لـازم بـاشد.
    -   ثبات و پـایداری قطعات سیستم و اتصالـات به اندازه کـافی باشد.
    -   فاصله ایمنی رعایت شده و سیستم هم پتانسیل سازی در صورت لـزوم اجـرا شـده بـاشـد.
    -   مقدار مقاومت سیستم چاه ارت صحیح باشد . ( کمتر از 10 اهم )
    -   همه سیستم های چـاه ارت به هم وصل باشند.

این بررسی ها باید به صورت بصری تحت شرایط بیان شده در استاندارد NFC 17-102 شکل گیرد ، و در مواردی که هادی مخفی باشد ، جریان الکتریکی آن باید تست گـردد. ایـن تست بـراساس استـانـدارد NFC 17-102 و تـوسط شرکت سُها سنجش سپـاهـان انجـام می گیـرد.

2- بازدید زمان بندی شده :
زمـان بـازدید تناوبی بـه وسیله سطح حفاظت تعیین می شود و بـرای سطـوح مختلف بـه صورت جدول زیـر می باشد :

نکته : تعداد بـرخورد صاعقه ، به وسیله ی شمارنده صاعقه نصب شده بـر روی یکی از هادی های میانی ، ثبت می گردد.

روش بازدید :

در ابـتـدا یک بـازدیـد بصری جهت حصول اطمینان از موارد ذیل انجام می گیرد :
1-  توسعه و گسترش ساختمان و تاسیسات باعث نیاز به سیستم حفاظتی بیشتر نگردیده باشد.
2- پیوستگی الکتـریکی هـادی هـای قـابـل دیـد ، رعایت شده و هیچ قسمتی از سیستم صاعقه گیـر قطع نباشد.
3- تمامی نگه دارنده ها ، بست هـا ، کلمپ هـا و  قطعات مکـانیکی دیگـر محکـم بـوده و شـل نباشند.
4- هیچ کـدام از قطعات و قسمت ها در اثر خوردگی و زنگ زدگی ضعیف نشده باشند.
5- رعایت فاصله ایمنی و نـیـز بـاند و اتصالـات کافی ، جهت هم پتانسیل سازی ایجاد شده باشد.
6- پیوستگی الکتریکی هادی های مخفی با دستگاه اندازه گیری مشخص گـردد.
7- مقدار مقاومت سیستم چاه ارت می بـایست اندازه گیری شده و کمتر از 10 اهم بـاشد.

گزارش بازدید :
هر بازدید زمان بندی شده بایستی با گزارشی همراه باشد ، که در آن همه مشاهدات بازدید به همراه مقادیر صحیح مورد نظر ، ذکر گردد ؛ که گواهی این بازدید ها از طرف شرکت سُها سنجش سپـاهـان صـادر می شود.

هر نـوع خطـای مشاهده شده در سیستم صاعقه گیـر در حین بـازدیـد زمان بندی شده می بایست در کوتـاه تـریـن زمان ممکن تصحیح شده تـا میزان تـاثیر و عملکـرد مطـلوب آن هـا حفـظ گـردد.

 

 

اخبار صنعت برق

  • هشتمین دوره نمایشگاه صنعت برق استان اصفهان از تاریخ 5 الی 8 خرداد ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در مجاورت پل شهرستان برگزار می گردد. لازم به ذکر است گروه کالایی نمایشگاه سیستمهای انتقال نیرو ، سیستمهای تولید، توزیع، بهره برداری و انتقال نیرو، برق خانگی و صنعتی روشنایی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، تست و کنترل و مشاوره، طراحی و مدیریت خدمات می باشد.

  • پیرو تصویب «آییننامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» در شوراي عالی حفاظت فنی و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 94/11/17 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاي کیفی سطح خدمات تخصصی در زمینه ایمنی در کارگاههاي مشمول و تقویت بخش خصوصی داراي صلاحیت : «پنجمین دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» را در روزهاي 20 و 21 مرداد برگزار می نماید.

  • اجراي آئين نامه حريم خطوط برق، تغيير در اساسنامه سازمان توسعه برق ايران و تشکيل شرکت مادر تخصصي توليد برق نيروگاه‌هاي حرارتي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي بخش توزيع نيروي برق کشور و تصويب قانون حمايت از صنعت برق، توسط مجلس شوراي اسلامي از دستاورد های مهم سال94 بوده است.
     

مقالات

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

انتخاب سطح حفاظتی

راهنمای انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر

حذف الکتریسیته ساکن

تمهیدات لازم جهت حذف الکتریسیته ساکن از خط تولید
(قسمت اول)