PROTECTION FOR THE MILLENNIUM

راهنمای انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
0 نظر
2127 بازدید

راهنماي انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر :

این راهنما به منظور تعیین نیاز به حفاظت و سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر بکار میرود و در طراحی و محاسبه آن
پارامترهایی نظیر شرایط محیطی ساختمان ، نوع مصالح ساختمان، محتویات ساختمان ، ارتفاع ساختمان و اثرات بعدي برخورد
صاعقه به ساختمان و....در نظر گرفته شده است.

تعیین نیاز به حفاظت و سطح حفاظتی لازم براي یکسازه بر طبق استاندارد NFC17-102 بستگی به دو پارامتر زیر دارد:

1- تعداد برخورد مستقیم صاعقه مورد انتظار به سازه (Nd)

2- تعداد قابل قبول برخورد سالیانه صاعقه (Nc)

تعیین مقدار Nd:

برای تعیین مقدار Nd ابتدا باید پارامترهای زیر را محاسبه نمود:

1- چگالی( دانسیته ) فلاش صاعقه (Ng) :عبارتست از تعداد برخورد صاعقه سالانه برای هر Km2 ، که به روش زیر تعیین میگردد:

(a): استفاده از نقشه چگالی برخورد صاعقه که در این حالت  Ng=Na/2.2

(b):استفاده از منحنی ایزوکرونیک محلی Ng max=Nk/10

2- مساحت تجمیعی معادل ساختمان (بر حسب m2) (Ae) : براي سطح زمینی است که احتمال برخورد مستقیم صاعقه به آن در سال برابر با احتمال برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان مورد نظر و برابر سطحی است که از برخورد خطوط با زاویه شیب 35 درجه در همه جهات ساختمان با گذر از بالاي ساختمان و سطح زمین ایجاد می گردد.

برای یک ساختمان با طول L و عرض W و ارتفاع H ، مساحت تجمیعی معادل برابر است با :
                                                                 Ae=LW+6H(L+W)+9〖 π  H〗^2  
3- ضریب 1 C: ضریب محیطی که بیانگر تاثیر اشیاء قرار گرفته در داخل فاصله    3H از ساختمان می باشد و مقدار آن از روی جدول زیر تعیین می گردد.:

C1 موقعیت نسبی سازه
0/25 در صورتیکه سازه با سازه ها یا درختهای هم ارتفاع یا بلندتر احاطه شده باشد
0/5 سازه بوسیله سازه های کوتاهتر احاطه شده باشد
1 سازه ایزوله باشد ( سازه ای در فاصله 3H  قرار نداشته باشد)
سازه ایزوله بوده و بر روی بلندی قرار داشته باشد

پس از محاسبه و تعیین سه پارامتر فوق می توان بروش زیر Nd را محاسبه نمود :

                                                    Nd=Ngmax . Ae .C1 〖   10 〗^(-6) / Year    

Nc تعیین مقدار :

قبل از محاسبه مقدار Nc باید پارامترهای زیر را که در محاسبه Nc بکار می روند محاسبه نمود .
نوع مصالح ساختمان
محتویات ساختمان
مسکونی یا غیر مسکونی بودن ساختمان
اثرات برخورد  صاعقه به ساختمان

چهار فاکتور بالا بصورت ضرایب C2 , c3 , c4 , C5 ، در محاسبه NC به کار می روند، با استفاده از جداول شماره 3 الی 6 تعیین می گردند :

جدول شماره 3 : ضریب جنس سازه C2

 

قابل اشتعال معمولی فلزی سقف/سازه
2 1 0/5 فلزی
2/5 1 1 معمولی
3 2/5 2 قابل اشتعال


جدول شماره 4 : ضریب محتویات داخل سازه  C3

0/5 کم ارزش و غیر قابل اشتعال
1 ارزش متوسط و معمولی
2 با ارزش و قابل اشتعال
3 دارای ارزش فوق العاده و غیر قابل جایگزین و بسیاز اشتعالزا


جدول شماره 5 : ضریب میزان تراکم جمعیت سازه C4

0/5 غیرمسکونی
1 دارای تراکم جمعیت عادی
3 تراکم جمعیت زیاد و تخلیه مشکل یا امکان ایجاد ترس و وحشت


جدول شماره 6 : ضریب میزان اثر گذاری صاعقه در محیط C5

1 عدم نیاز به پیوستگی سرویس و خدمات ، بدون اثر گذاری در محیط
5 نیاز به پیوستگی سرویس و خدمات ، بدون اثرگذاری در محیط
10 اثرگذاری در محیط


بعد از محاسبه C2 تا C5 و با استفاده از رابطه زیر Nc تعیین میگردد:
                                                                        C=C2.C3     C4.C5       

                                                                 Nc = 5.5   〖10〗^(-3)/C 

انتخاب سطح حفاظت :

پس از محاسبه مقادیر NdوNc میتوان نیاز به حفاظت و همچنین سطح حفاظتی لازم برای سازه ای خاص را تعیین نمود.

برای این منظور مقادیر Nd و Nc با یکدیگر مقایسه می گردند و نتیجه این مقایسه تعیین می کند که آیا نیاز به نصب سیستم صاعقه گیر وجود دارد یا نه ؟ و در صورت نیاز ، چه سطح حفاظتی مورد نیاز می باشد :

- اگر Nc>Nd باشد، در اینصورت نیازی به نصب سیستم صاعقه گیر نمی باشد.

- اگر در اینصورت سیستم صاعقه گیری با کارایی E>1-(Nc/Nd)Nc باید نصب گردد و سطح حفاظتی مورد نیاز از روی جدول زیر تعیین میگردد.

فاصله برخورد (m)D جریان پیک I(KA) سطح حفاظتی متناسب با میزان کارایی کارایی محاسبه شده E
    ADDITIONAL +LEVEL I E>0/98
20 2/8 LEVEL I 0/95
45 9/5 LEVEL II 0/80
60 14/7 LEVEL III 0

پس ازانتخاب سطح حفاظتی مورد نیاز و با توجه به ارتفاع سازه، کلاس حفاظتی تعیین شده  و نوع صاعقه گیر مورد استفاده ، از روی جدول زیر ( مربوط به هلیتا)، شعاع حفاظتی آن تعیین می گردد

Pulsar radius of protection
III (D=60m) II (D=45m) I (D=20m) Level of protection
Pulsar 60 Pulsar 45 Pulsar 30 Pulsar 60 Pulsar 45 Pulsar 30 Pulsar 60 Pulsar 45 Pulsar 30 pulsar
Radius of protection RP(m) H(m)
44 36 28 40 32 25 32 25 19 2
65 57 42 59 48 38 48 38 28 3
87 72 57 78 65 50 64 51 38 4
107 89 79 97 81 63 79 63 48 5
107 90 72 97 81 64 79 63 48 6
108 91 73 98 82 65 79 64 49 8
109 92 75 99 83 66 79 64 49 10
111 95 78 101 85 69 80 65 50 15
113 97 81 102 86 71 80 65 50 20
119 104 89 105 90 75 80 65 50 45
120 105 90 105 90 75 80 65 50 60

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

اخبار صنعت برق

  • هشتمین دوره نمایشگاه صنعت برق استان اصفهان از تاریخ 5 الی 8 خرداد ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در مجاورت پل شهرستان برگزار می گردد. لازم به ذکر است گروه کالایی نمایشگاه سیستمهای انتقال نیرو ، سیستمهای تولید، توزیع، بهره برداری و انتقال نیرو، برق خانگی و صنعتی روشنایی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، تست و کنترل و مشاوره، طراحی و مدیریت خدمات می باشد.

  • پیرو تصویب «آییننامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» در شوراي عالی حفاظت فنی و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 94/11/17 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاي کیفی سطح خدمات تخصصی در زمینه ایمنی در کارگاههاي مشمول و تقویت بخش خصوصی داراي صلاحیت : «پنجمین دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» را در روزهاي 20 و 21 مرداد برگزار می نماید.

  • اجراي آئين نامه حريم خطوط برق، تغيير در اساسنامه سازمان توسعه برق ايران و تشکيل شرکت مادر تخصصي توليد برق نيروگاه‌هاي حرارتي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي بخش توزيع نيروي برق کشور و تصويب قانون حمايت از صنعت برق، توسط مجلس شوراي اسلامي از دستاورد های مهم سال94 بوده است.
     

مقالات

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

چرا باید صاعقه گیر نصب کنیم؟

انتخاب سطح حفاظتی

راهنمای انتخاب سطح حفاظتی سیستم صاعقه گیر

حذف الکتریسیته ساکن

تمهیدات لازم جهت حذف الکتریسیته ساکن از خط تولید
(قسمت اول)